تعداد مقالات: 56

1. مرجعیت علمی قرآن از نگاه استاد مطهری

دوره 1، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 7-36

10.22081/jqss.2019.68391

محمدمهدی فیروزمهر


3. مرجعیت علمی قرآن از نگاه علامه طباطبایی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 8-37

10.22081/jqss.2019.68217

محمد فاکر میبدی؛ محمدحسین رفیعی


5. آموزه‌های قرآنی مدیریت مقاومت

دوره 1، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 38-63

10.22081/jqss.2019.68392

سیدعباس قدیمی‌نژاد


7. آخرت‌باوری و مقاومت اسلامی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 55-79

10.22081/jqss.2021.59107.1081

رقیه عالمی


9. تحلیل و نقد دیدگاه آیت‌الله معرفت از فترت وحی قرآن

دوره 1، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 64-84

10.22081/jqss.2019.68398

عبدالمجید طالب‌تاش؛ عیسی عیسی‌زاده


11. منهج تفسیری آیت‌الله معرفت

دوره 1، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 85-114

10.22081/jqss.2019.68399

علی مدبّر (اسلامی)


13. ماهیّت تدبر موضوعی در قرآن

دوره 2، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 105-136

10.22081/jqss.2021.59144.1082

علی رضا لک زایی؛ ابوالقاسم عاصی مذنب؛ محمدرضا شایق


14. بررسی شبهات دکتر سها درباره تعدد زوجات در قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 113-132

10.22081/jqss.2019.68224

حسین رضایی؛ فرج الله میرعرب


16. نقد مغالطات مستشرقان در مطالعات قرآنی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 134-155

10.22081/jqss.2019.68225

محمدعلی محمدی


18. درآمدی بر اعجاز تشریعی در قرآن

دوره 1، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 138-160

10.22081/jqss.2019.68403

عباس کوثری


19. قواعد حاکم بر بهره‌مندی از روایات تفسیری

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 157-173

10.22081/jqss.2019.68226

محسن قمرزاده؛ فاطمه السادات ارفع


22. نقد و بررسی نظریه گلدتسیهر دربارۀ اختلاف قرائات در قرآن

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 7-34

10.22081/jqss.2020.68904

محمد صادق یوسفی مقدم؛ ریحانه حقانی


23. عوامل مؤثر بر رشد اخلاقی با نگاهی قرآنی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 7-33

10.22081/jqss.2020.57140.1038

محمدمهدی فیروزمهر


25. مبانی فلسفی کاربرد خیال (تمثیل) در قرآن

دوره 3، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 7-25

10.22081/jqss.2021.61920.1138

سید مهدی میرهادی