داوران

اسامی داوران فصلنامه مطالعات علوم قران

 • اسحاق‌نیا، سیدمحمدرضا؛ هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • اسدی، علی؛  هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • اسعدی، محمد؛
 • اعرابی، غلامحسین؛ هیئت علمی دانشگاه قم
 • ایازی، سیدعلی نقی؛ هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • ایازی، سیدمحمدعلی؛
 • آقایی زاده ترابی، احمد ؛ دبیر تحریریه مجله پژوهشهای قرآنی
 • باغستانی کوزه گر، محمد؛ هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی
 • بهمنی، سعید؛ هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • پورطباطبایی، سیدمجید؛ هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • حسینی رامندی، سیدعلی اکبر؛ هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • حسینی، سیدمحمد؛ عیئت علمی/پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • حیدری‌فر، مجید؛ استادیار دانشگاه معارف قم
 • خادمی کوشا، محمدعلی؛
 • خامه‌گر، محمد؛ هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • خراسانی، علی؛ هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مدیر گروه دایره المعارف‌ها
 • خرقانی، حسن؛ دبیر علمی فصلنامه آموزه های قرآنی
 • دیاری بیدگلی، محمدتقی؛ هیئت علمی دانشگاه قم
 • رمضانی، حسن؛ هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
 • سادات فخر، سیدعلی؛ هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • شاکر، محمدکاظم؛ هیئت علمی دانشگاه قم
 • صادقی فدکی، سیدجعفر؛ هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • صفوی، سیدمحمدرضا؛ هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • عالم‌زاده نوری، محمد؛ هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • علی اکبریان، حسنعلی؛
 • عیسی‌زاده، عیسی؛ هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مدیر گروه فرهنگ‌نامه‌ها
 • غفوری، محمد؛ هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • فاکرمیبدی، محمد؛
 • فیروزمهر، محمدمهدی؛ هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • لسانی فشارکی، محمدعلی؛ هیئت علمی دانشگاه
 • محمدی، محمدعلی؛ هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مدیر گروه علوم قرآنی
 • مدبر (اسلامی)، علی؛ هییت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مدیر گروه تفسیر
 • مزینانی، محمدصادق؛
 • موحدی محب، عبدالله؛ هیئت علمی دانشگاه کاشان
 • مودب، سیدرضا؛ هیئت علمی دانشگاه قم
 • مهدوی‌راد، محمدعلی؛ دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
 • میرعرب، فرج الله؛ هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • نکونام، جعفر؛ هیئت علمی دانشگاه قم
 • نمازی زادگان، سعید؛ گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • واسطی، عبدالحمید؛ هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 • واسعی، سیدعلیرضا؛
 • الهی خراسانی، مجتبی؛ مدرّس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه مشهد، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره
 • یعقوب نژاد، محمدهادی؛
 • یوسفی‌مقدم، محمدصادق؛ هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مدیر پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن