کلیدواژه‌ها = قرآن
کارکرد «توحید اجتماعی» در فلسفه دانش تفسیر

دوره 4، شماره 4، دی 1401، صفحه 183-213

10.22081/jqss.2023.66276.1256

محمد عرب صالحی؛ فریده پیشوایی


بررسی تطبیقی انجیل سرگذشت یوسف نجار با قرآن کریم

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 146-174

10.22081/jqss.2022.63441.1174

محسن دیمه کار گراب؛ سیده فرناز اتحاد


عوامل جریان سنت استدراج در قرآن با استفاده از روش تحلیل مضمون

دوره 3، شماره 3، مهر 1400، صفحه 7-42

10.22081/jqss.2022.62439.1153

محمد حسین کاظمی؛ محمد زارع بوشهری؛ نعمت کاظمی


فرجام مقاومت یا سازش با دشمن از منظر قرآن کریم

دوره 3، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 91-111

10.22081/jqss.2021.58771.1113

نادره رحیمی نزاد قره آغاج؛ ریحانه حقانی


ماهیّت تدبر موضوعی در قرآن

دوره 2، شماره 4، دی 1399، صفحه 105-136

10.22081/jqss.2021.59144.1082

علی رضا لک زایی؛ ابوالقاسم عاصی مذنب؛ محمدرضا شایق


قرآن خاستگاه عزت و مقاومت

دوره 2، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 64-89

10.22081/jqss.2020.68906

سعید بهمنی


بررسی شبهات دکتر سها درباره تعدد زوجات در قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، مهر 1398، صفحه 113-132

10.22081/jqss.2019.68224

حسین رضایی؛ فرج الله میرعرب