فرایند پذیرش مقالات

1. ثبت نام در سامانه نشریه به آدرس jqss.isca.ac.ir

2. خواندن کامل راهنمای تنظیم مقالات و ارسال فایل word مقاله از طریق سامانه

3. تأیید اولیه مقاله توسط دبیر تحریریه

4. ارسال مقاله به سردبیر جهت تأیید و انتخاب ارزیابان

5. ارسال به داور اول

6. ارسال به داور دوم در صورت تأیید مقاله از سوی داور اول

7. ارسال نتایج داوران به نویسنده و اصلاح مقاله توسط نویسنده

8. ارسال مجدد مقاله به داوران جهت تأیید نهایی

9. ارسال مقاله نهایی و تأیید شده توسط داوران به بخش اجرایی جهت ویراستاری و انتشار