اعضای هیات تحریریه

سردبیر

محمد صادق یوسفی مقدم

فقه و اصول، فقه قرائت، فقه القرآن، تفسیر موضوعی دانشیار ـ رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

m.yousefimoqaddamatisca.ac.ir
09126513809

مدیر مسئول

نجف لک زایی

رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

n.lakzaeeatisca.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

غلامحسین اعرابی

تفسیر، علوم قرآن و حدیث دانشیار ـ عضو هیئت علمی دانشگاه قم

golamhosein.arabiatgmail.com
09123530075

سیدعبدالرسول حسینی‌زاده

تفسیر و علوم قرآن دانشیار ـ عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی

hosseiny43atyahoo.com
09127467769

محمد تقی دیاری بیدگلی

علوم قرآن و حدیث استاد ـ عضو هیئت علمی دانشگاه قم

mt_diariatyahoo.com
09121513704

سیدجعفر صادقی فدکی

علوم قرآنی، حدیث و فقه استادیار ـ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

j.sadeqiatisca.ac.ir
09127509880

محمد فاکر میبدی

فقه و اصول و تفسیر و علوم قرآنی استاد ـ عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی فقه امام خمینی

m_fakeratmiu.ac.ir
09121519337

محمدعلی مبینی

رشته کلام گرایش فلسفه دین و مسائل جدید کلامی استادیار ـ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

ma.mobiniatisca.ac.ir
09125522176

محمدعلی محمدی

فقه و اصول و تفسیر و کلام استادیار ـ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

m.mohammadiatisca.ac.ir
09122536617

فرج الله میرعرب

علوم قرآنی دانشیار ـ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

mirarabatisca.ac.ir
09127480743