اصول اخلاقی انتشار مقاله

1. مقالات دریافتی تا زمان تأیید و یا رد مقاله در اختیار این فصلنامه به صورت امانت می‌ماند.

2. اگر نویسنده در موعد مقرر موفق به دریافت تأییدیه مقاله خود نشد، می‌تواند درخواست انصراف چاپ مقاله خود را ارسال نماید که نشریه موظف به موافقت آن می‌باشد.

3. اگر مقاله‌ای داوری شده باشد و نویسنده مقاله خود را پس از ارسال به این فصلنامه به فصلنامه دیگری برای چاپ داده باشد، نویسنده موظف است هزینه‌های ارزیابی را پرداخت کند، در غیر این صورت عواقب حقوقی این کار به‌عهده نویسنده می باشد.