بررسی تطبیقی انجیل سرگذشت یوسف نجار با قرآن کریم

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 146-174

10.22081/jqss.2022.63441.1174

محسن دیمه کار گراب؛ سیده فرناز اتحاد


انواع روایات تأویلی سوره هود درباره امام ‌علی(ع)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 169-194

10.22081/jqss.2021.60199.1104

محمدهادی قهاری کرمانی


واکاوی چالش‌های اقتصادیِ مقاومت اسلامی و راهکارهای قرآنی آن

دوره 3، شماره 3، مهر 1400، صفحه 170-192

10.22081/jqss.2022.58159.1068

سیدحسین شفیعی دارابی؛ فرزانه سبحانی چگنی


طراحی الگوی مقاومت

دوره 2، شماره 3، مهر 1399، صفحه 175-203

10.22081/jqss.2021.57461.1051

مهدیس حمزه ای؛ زهرا جانجانی؛ پردیس حمزه ای


کارکرد «توحید اجتماعی» در فلسفه دانش تفسیر

دوره 4، شماره 4، دی 1401، صفحه 183-213

10.22081/jqss.2023.66276.1256

محمد عرب صالحی؛ فریده پیشوایی