طراحی الگوی مقاومت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت بازرگانی،مدیریت،دانشگاه آزاد ،کرمانشاه

2 مدرس حوزه ، مرکز تخصصی سطح 3 حوزه خواهران حضرت ولی عصر عج الله

3 کارشناسی ارشد معماری،معماری و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده

مقاومت، ایستادگی و پایداری در برابر چیزی است که توازن را چه از بعد داخلی و چه از بعد خارجی بر هم زده باشد. این پژوهش از نوع کیفی و به روش داده‌بنیاد انجام گرفته است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه‌های نیمه‌ساختار‌یافته بوده و به‌منظور گردآوری اطلاعات، از نمونه‌گیری گوله‌برفی با سیزده نفر از خبرگان حوزه مقاومت اسلامی مصاحبه انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفته و براساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شده است. نتایج پژوهش حاضر در قالب مقوله اصلی شرایط علی (ایمان و عقیده، اعلان بیعت و ارزش و فضیلت)، عوامل زمینه‌ای (نقش دولت و گروه‌های مرجع (حوزه و دانشگاه)، شرایط مداخله‌گر (هجمه فرهنگی و الگوهای غلط غربی)، راهبردها (نقش روحانیون، استناد به قرآن و حدیث، برگزاری نشست‌های علمی، ترویج فرهنگ مقاومت، بیان تأثیرات مقاومت) و پیامدها (افزایش اتحاد، استقلال، امنیت، گسترش عدالت، استکبار و استعمارستیزی، حذف دروغ و فساد و حذف نفاق) قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


* قرآن کریم.
1. ابن‌عاشور، محمد بن محمد طاهر. (1997م). التحریر والتنویر. تونس: الدار التونسیه للنشر.
2. ابی‌هلال عسکری، حسن بن عبدالله. (1412ق). الفروق اللغویه. قم: مؤسسه النشر اسلامی.
3. پوستچینی، زهره. (1391). انقلاب اسلامی ایران و برسازی هنجار سیاسی مقاومت در روابط بین‌الملل. فصلنامه آفاق امنیت، 5(16)، صص 49-76.
4. ترابی، قاسم؛ و رضایی، علیرضا. (1390). فرهنگ راهبردی جمهوری اسلامی ایران: زمینه‏های ایجابی، شاخص‏های اساسی، فصلنامه مطالعات راهبردی، 14(54)، صص
135-162.
5. جعفری، علی‌اکبر؛ و قربی، سیدمحمدجواد. (1392). راهبردهای مقابله با سلطه فرهنگی نظام استکبار در اندیشه سیاسی امام خمینی+. پژوهشنامه انقلاب اسلامی، 3(9)، صص 69-90.
6. خلیلی، حسام‌الدین. (1391). مقاومت اقتصادی در پرتو اقتصاد مقاومتی. فصلنامه کارآگاه، 2(20)، صص 24-43.
7. شاملی، نصرالله؛ کهندل جهرمی، مرضیه؛‌ ‌‌‌قاسم‌نژاد، زهرا. (1390). معناشناسی سیستماتیک و رسم شبکه معنایی واژه قانون و مترادفات آن در قرآن کریم.فصلنامه حسنا، 9(10)، صص 85-113.
8. دهخدا، علی‌اکبر. (1385). لغت‌نامه (به کوشش: غلامرضا ستوده، ایرج مهرکی و اکرم سلطانی). تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
9. راغب اصفهانی، حسین. (1383). مفردات (مترجم: غلامرضا خسروی حسینی). تهران: مرتضوی.
10. زبیدی حنفی، محب‌الدین ابی‌فیض؛ و حسینی واسطی، سیدمحمدمرتضی. (1414ق). تاج العروس من جواهر القاموس. بیروت: انتشارات دار الفکر.
11. زمخشری، محمود بن عمر. (1922م الف). اساس اللغه. قاهره: دار الکتب المصریه.
12. زمخشری، محمود بن عمر. (1992م ب). اساس البلاغه. بیروت: دار صادر.
13. زمخشری، محمود. (1407ق). الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل‏. بیروت: دار الکتاب العربی‏.
14. طباطبایی، سیدمحمدحسین. (1417ق). المیزان فی تفسیر القرآن. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
15. طبرسی، فضل بن حسن. (1372). مجمع البیان فی تفسیر القرآن. تهران: ناصرخسرو.
16. محمدپور، احمد. (1390). روش تحقیق کیفی ضد روش 2، مراحل و رویه‌های علمی در روش‌شناسی کیفی. تهران: انتشارات جامعه شناسان.
17. مخبر دزفولی، محمدرضا؛ اسحاقی، محمد؛ و عظیمی طرقدری، محمد. (1394). واکاوی تهدیدات فرهنگی ماهواره‌ای و تدوین راهبردهای مقابله. فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک. 13(61)، صص 53-76.
18. مطلق، شقور؛ و نبیل، رفقه. (2009م). أثر حزب الله فی تطویر فکر المقاومة و أسالیبها فی المنطقة العربیة (رسالة الماجستیر). جامعة النجاح الوطنی. نابلس، فلسطین.
19. میرقادری، سیدفضل‌الله؛ و کیانی، حسین. (1391). بن‌مایه‌های ادبیات مقاومت در قرآن. فصلنامه ادبیات دینی، 1(1)، صص 69-97.
20. Flick U. (2008). An introduction. to qualitative research3rd ed niaCalifor Sage Publication.