دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 6، دی 1399، صفحه 1-181 
ماهیّت تدبر موضوعی در قرآن

صفحه 105-136

10.22081/jqss.2021.59144.1082

علی رضا لک زایی؛ ابوالقاسم عاصی مذنب؛ محمدرضا شایق