دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 5، مهر 1399، صفحه 1-206 
طراحی الگوی مقاومت

صفحه 175-203

10.22081/jqss.2021.57461.1051

مهدیس حمزه ای؛ زهرا جانجانی؛ پردیس حمزه ای