بررسی و نقد شبهه خیانت و بدعهدی برخی پیامبران در برابر خداوند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم، ایران

چکیده

یکی از ویژگی‌های پیامبران الهی، پیراستگی آنان از خیانت به خدا و مردم است. خیانت و بدعهدی با خدای تعالی آن‌قدر منفور و پست است که از مؤمنان متوسط نیز بعید می‌نماید تا چه رسد به انسان‌هایی که در قله کمال قرار دارند. با این حال، بعضی گزارش‌های قرآن و غیرقرآن از زندگی پیامبران، دستاویز برخی مخالفان، نواندیشان و دگراندیشان شده است که پیامبران را از این نقیصه منزه ندانسته‌اند و بدعهدی و خیانت را به آنان نسبت داده‌اند. این پژوهش که با رویکرد شبهه‌پژوهشی و به روش کتابخانه‌ای و تحلیلی اسنادی انجام گرفته است: به هدف شبهه‌زدایی از عصمت پیامبران شکل گرفته و دو نمونه از شبهات خیانت و بدعهدی پیامبراندر برابرخداوند بررسی و‌‌‌ به‌ آنها پاسخ داده شده است:‌ نخست شبهه و توهم عهدشکنی آدم و دوم شبهه و توهم خیانت پیامبر خاتم در وحی الهی. در نهایت با نگاهی درون‌متنی نتیجه گرفته شده است پیامبران از خیانت به خداوند پیراسته‌اند و نسبت خیانت به برگزیدگان الهی انگاره‌ای ناصواب است که از سر ناآگاهی یا غرض‌ورزی مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها


* قرآن کریم.
1. ایزوتسو، توشیهیکو. (1378). مفاهیم اخلاقیدینی در قرآن مجید )مترجم: فریدون بدره‌ای(. تهران: فرزان.
2. صدوق، محمد بن علی. (1404ق/1984م). عیون أخبار الرضا× )محقق: حسین اعلمی). بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.
3. طباطبایى، سیدمحمدحسین. (1417ق). ‏المیزان فى تفسیر القرآن (چاپ پنجم). قم: دفتر انتشارات اسلامى.
4. طبرسى، فضل‌ بن حسن.(1372). مجمع البیان فى تفسیر القرآن (چاپ سوم). تهران: انتشارات ناصر خسرو.‏
5. طوسى، محمد بن حسن. (شیخ طوسی). (بی‌تا). ‏التبیان فى تفسیر القرآن‏. بیروت: دار احیاء التراث العربى‏.
6. فیروزآبادى، محمد بن ‌یعقوب. (1415ق). ‏القاموس المحیط. بیروت: دار الکتب العلمیه.
7. قمی، علی بن ابراهیم. (1367). تفسیر قمى (محقق: سید‌‌‌‌‌طیب موسوى جزایرى، چاپ چهارم). قم: دار الکتاب.
8. کتاب مقدس. (1980م). عهد عتیق و عهد جدید که از زبان‌های اصلی عبرانی و کلدانی و یونانی ترجمه شده است، به همت انجمن پخش کتب مقدس در میان ملل، [بی‌جا]، [بی‌نا].
9. کلینى، محمد بن یعقوب. (1407ق)‏. الکافی (مصحح: على‌اکبر غفارى و محمد آخوندى). تهران: دار الکتب الإسلامیة.
10. مجتهد شبستری، محمد. (1391). قرائت نبوی از جهان. قسمت یکم (کلام نبوی). وب‌سایت مرکز دائرة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المعارف بزرگ اسلامی،از: https://www.cgie.org.ir
11. هندی، سرسیداحمدخان. (1334). تفسیر القرآن و هو الهدی و الفرقان (مترجم: سیدمحمدتقی فخرداعی). تهران: چاپخانه آفتاب.