کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
کاوشی در اشتغال زنان از دیدگاه قرآن و روایات

دوره 5، شماره 3، خرداد 1403، صفحه 102-129

10.22081/jqss.2024.66269.1255

سیداصغر حسینی خان به بن


بررسی روایت‌گری نوح در قرآن کریم و کتاب مقدس

دوره 5، شماره 3، خرداد 1403، صفحه 130-159

10.22081/jqss.2024.68337.1283

قاسم محسنی مری؛ بهرام جمشیدی


تحلیل "تصریف معنا" در قرآن کریم؛ مطالعه موردی تصریف کلمات

دوره 5، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 7-39

10.22081/jqss.2023.63321.1172

مجتبی انصاری مقدم؛ احمد زارع زردینی (نویسنده مسئول)؛ علی محمد میرجلیلی


دلالت همانندناپذیری قرآن بر صدق ادعای الهی‌بودن قرآن

دوره 4، شماره 4، دی 1401، صفحه 9-33

10.22081/jqss.2023.65597.1242

محمد مهدی شاهمرادی فریدونی؛ سیده فرناز اتحاد


طراحی الگوی مقاومت

دوره 2، شماره 3، مهر 1399، صفحه 175-203

10.22081/jqss.2021.57461.1051

مهدیس حمزه ای؛ زهرا جانجانی؛ پردیس حمزه ای


آموزه‌های قرآنی مدیریت مقاومت

دوره 1، شماره 2، دی 1398، صفحه 38-63

10.22081/jqss.2019.68392

سیدعباس قدیمی‌نژاد