دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 8، تیر 1400، صفحه 7-197