تعداد مقالات: 35
1. مرجعیت علمی قرآن از نگاه استاد مطهری

دوره 1، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 7-36

10.22081/jqss.2019.68391

محمدمهدی فیروزمهر


2. مرجعیت علمی قرآن از نگاه علامه طباطبایی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 8-37

10.22081/jqss.2019.68217

محمد فاکر میبدی؛ محمدحسین رفیعی


3. آموزه‌های قرآنی مدیریت مقاومت

دوره 1، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 38-63

10.22081/jqss.2019.68392

سیدعباس قدیمی‌نژاد


6. تحلیل و نقد دیدگاه آیت‌الله معرفت از فترت وحی قرآن

دوره 1، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 64-84

10.22081/jqss.2019.68398

عبدالمجید طالب‌تاش؛ عیسی عیسی‌زاده


7. منهج تفسیری آیت‌الله معرفت

دوره 1، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 85-114

10.22081/jqss.2019.68399

علی مدبّر (اسلامی)


9. بررسی شبهات دکتر سها درباره تعدد زوجات در قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 113-132

10.22081/jqss.2019.68224

حسین رضایی؛ فرج الله میرعرب


11. نقد مغالطات مستشرقان در مطالعات قرآنی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 134-155

10.22081/jqss.2019.68225

محمدعلی محمدی


12. درآمدی بر اعجاز تشریعی در قرآن

دوره 1، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 138-160

10.22081/jqss.2019.68403

عباس کوثری


13. قواعد حاکم بر بهره‌مندی از روایات تفسیری

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 157-173

10.22081/jqss.2019.68226

محسن قمرزاده؛ فاطمه السادات ارفع


15. نقد و بررسی نظریه گلدتسیهر دربارۀ اختلاف قرائات در قرآن

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 7-34

10.22081/jqss.2020.68904

محمد صادق یوسفی مقدم؛ ریحانه حقانی


16. عوامل مؤثر بر رشد اخلاقی با نگاهی قرآنی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 7-33

10.22081/jqss.2020.57140.1038

محمدمهدی فیروزمهر


19. رابطه فقه القرآن و تربیت جسمانی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 34-55

10.22081/jqss.2020.58245.1072

عباس کوثری


21. نقد شبهه خیانت برخی پیامبران به خلق

دوره 2، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 56-80

10.22081/jqss.2020.57908.1061

سیدعلی هاشمی


22. قرآن خاستگاه عزت و مقاومت

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 64-89

10.22081/jqss.2020.68906

سعید بهمنی