بررسی و نقد شیوه‌ها و روش‌های تفسیری عبدالکریم خطیب در «التفسیر القرآنی للقرآن»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن وحدیث دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

چکیده

عبدالکریم خطیب از مهم‌ترین مفسران اجتماعی معاصر محسوب می‌شود که از حوزه جغرافیایی مصر برخاسته و با هدف ارائه اصول کلی حاکم بر نظام اجتماعی اسلام، با شیوه‌ای نظری تشریحی و تحلیلی، آیات قرآنی را پردازش کرده است. هدف از پژوهش حاضر، تبیین روش تفسیری خطیب در التفسیر القرآنی للقرآن و نقد شیوه‌های تفسیری او است. در این جستار با روش توصیفی – تحلیلی و به‌کارگیری سیاق درون‌متنی، متن التفسیر القرآنی للقرآن مورد واکاوی شده و در چهار بخش به بررسی و نقد شیوه‌ها و روش تفسیری خطیب پرداخته شده است. مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش از رهگذر استخراج مبانی و روش تفسیری خطیب این است که وی متأثر از مکتب تفسیری عبده و به سبب گوناگونی انجام پژوهش‌های علوم قرآنی و همچنین استفاده از روایات تفسیری، تفسیر آیات را بسیار توسعه بخشیده است؛ ولی در جایی که تفسیر بدون استفاده از روایت دشوار است، به عقل خود تکیه و به تدبر در آیات بسنده کرده است. از ادعای مفسر برمی‌آید که وی در تفسیر آیات قصد دارد تا آنجا که ممکن است از دیگر آیات قرآن بهره گیرد؛ اما در برخی از آیات که انتظار می‌رود مفسر در تفسیر آیه از خود قرآن استفاده کند، چنین چیزی دیده نمی‌شود و وی به تحلیل‌های شخصی اکتفا می‌کند و به دیگر آیات قرآن استناد نمی‌کند. علاوه بر آن مبنای خطیب در انتخاب آیات تفسیرکنندۀ آیات دیگر مشخص نیست؛ بنابراین وی گاهی آیه‌ای را شاهد برای تفسیرش می‌آورد که تنها در الفاظ مشترک‌اند، اما لزوماً در مفهوم چنین نیستند.

کلیدواژه‌ها


 1. * قرآن کریم.

  1. ابوزهره، محمد. (۱۳۷۹). معجزه بزرگ: پژوهشی در علوم قرآنی (مترجم: محمود ذبیحی). مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی.
  2. احسانی، کیوان. (۱۳۹۹). واکاوی روش عبدالکریم خطیب و بازنمایی ابعاد شیوه تفسیری قرآن به قرآن در «التفسیر القرآنی لِلقرآن». دوفصلنامه روش‌شناسی تفسیر قرآن، 1،
   صص ۷۶-۸۹.
  3. اسکندرلو، محمدجواد. (1390). اعجاز قرآن و مصونیّت از تحریف. قم: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفیﷺ.
  4. ایازی، محمدعلی. (1377). المفسرون حیاتهم و منهجهم. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  5. الحجی، عبدالرحمن علی (۱۴۲۰ق). السیرة النبویة منهجیة دراستها واستعراض أحداثها (ج۱). دمشق: دار ابن‌کثیر.
  6. الرضوی، مرتضی. (۱۹۳۴م). مع رجال الفکر فی القاهره (ج۱). قاهره: مکتبه النجاح.
  7. ترابی، فاطمه. (۱۳۹۷). روش‌شناسی تفسیر (تفسیرالقرآنی للقرآن). مجله دانشنامه علوم قرآن و حدیث، ۵(۱۰)، صص ۱۹۷-۲۲۶.
  8. تسخیری، محمدعلی. (۱۴۲۴ق). محاضرات فی علوم القرآن. قم: سازمان مدارس خارج کشور.
  9. حیدری، محمدصادق؛ یدالله‌پور، بهروز. (۱۳۹۰). تأملی در مقایسه تطبیقی تفسیر التفسیر القرآنی للقرآن و المیزا. مطالعات تفسیری، ۲(۸)، صص ۱۰۱ -۱۲۶.
  10. خرمشاهی، بهاءالدین. (۱۳۶۴). تفسیر و تفاسیر جدید. [بی‌جا]: کیهان.
  11. خطیب، عبدالکریم. (بی‌تا). التفسیر القرآنی للقرآن. [بی‌جا]: دارالفکر العربی.
  12. ربانی، محمدشفاعت. (بی‌تا). المکی و المدنی (ج۱). [بی‌جا]: [بی‌نا].
  13. رضایی اصفهانی، محمدعلی. (۱۳۹۳). منطق تفسیر قرآن (۴). قم: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفیﷺ.
  14. زرقانی، محمدعبدالعظیم. (بی‌تا). مناهل العرفان فی علوم القرآن (ج۱). [بی‌جا]: مطبعه عیسی البابی الحلبی و شرکاه.
  15. زرکشی، محمد بن عبدالله. (۱۴۱۰ق). البرهان فی علوم القرآن (ج۱). [بی‌جا]: دارالمعرفه.
  16. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌‌بکر. (۱۴۲۱ق). الإتقان فی علوم القرآن (ج۱). بیروت: دارالکتاب العربی.
  17. شربجی، محمد یوس. (۱۴۲۱ق). الإمام السیوطی و جهوده فی علوم القرآن. دمشق: دار المکتبی.
  18. صادقى تهرانى، محمد. (۱۴۱۹ق). البلاغ فى تفسیر القرآن بالقرآن (ج۱). قم: ‏مؤلف.
  19. صفوی، سیدمحمدرضا. (۱۳۹۳). آیات الاحکام بیان احکام فقهی در قرآن (ج۱). قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
  20. طباطبایى، سیدمحمدحسین‏. (۱۴۱۷ق). المیزان فى تفسیر القرآن (ج۱). ‏ قم: دفتر انتشارات اسلامى.
  21. ظلام، سعد. (۱۳۹۷). نقد الکتب: التفسیر القرآنی للقرآن الکریم للأستاذ عبدالکریم خطیب. مجله الأزهر، ۵۰(۴)، صص ۹۰۸ -۹۱۶.
  22. علامی، ابوالفضل. (۱۳۷۹). آشنایی با تفاسیر و مفسران. تهران: نمایندگی ولی فقیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اداره آموزش‌های عقیدتی سیاسی.
  23. فاکر میبدی، محمد. (۱۳۸۵). قواعد التفسیر لدی الشیعة و السنة. تهران: المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الإسلامیة، المعاونیة الثقافیة، مرکز التحقیقات و الدراسات العلمیة.
  24. مرعشی، شهاب‌الدین. (۱۳۸۲). القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف. قم: مکتبة آیة‌الله العظمی المرعشی النجفی(ره).
  25. معرفت، محمدهادی. (۱۴۱۵ق). التمهید فی علوم القرآن (ج۱). قم: مؤسسة النشر الاسلامى.
  26. مؤدب، رضا. (۱۳۷۹). اعجاز قرآن در نظر اهل‌بیت عصمت: و بیست نفر از علمای بزرگ اسلام. قم: احسن الحدیث.
  27. مؤدب، رضا. (۱۳۸۰). روش‌های تفسیر قرآن. قم: انتشارات اشراق.
  28. نوفل، یوسف حسن. (۱۴۲۲ق). من المکتبة القرآنیة. قاهره: دارالشروق.