دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 15، فروردین 1402، صفحه 1-184 
تحلیل "تصریف معنا" در قرآن کریم؛ مطالعه موردی تصریف کلمات

صفحه 7-39

10.22081/jqss.2023.63321.1172

مجتبی انصاری مقدم؛ احمد زارع زردینی (نویسنده مسئول)؛ علی محمد میرجلیلی


رویکرد فقه‌الحدیثی علامه طباطبایی& نسبت به روایات الکافی در تفسیر المیزان

صفحه 96-128

10.22081/jqss.2023.64624.1214

امان اله ناصرى کریموند (نویسنده مسئول)؛ مهدی اکبرنژاد؛ روح الله محمدی