دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 12، تیر 1401، صفحه 1-162 
بررسی آیات مستثنیات سوره بقره

صفحه 134-158

10.22081/jqss.2022.64100.1195

سهیلا پیروزفر؛ امیررضا قندهاری نژاد