دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، دی 1398، صفحه 1-192