نویسنده = سیده فرناز اتحاد
دلالت همانندناپذیری قرآن بر صدق ادعای الهی‌بودن قرآن

دوره 4، شماره 4، دی 1401، صفحه 9-33

10.22081/jqss.2023.65597.1242

محمد مهدی شاهمرادی فریدونی؛ سیده فرناز اتحاد


امامت در قرآن (نقد و بررسی مدخل "امامت" در دایرةالمعارف قرآنی الیور لیمن)

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 95-123

10.22081/jqss.2022.65068.1225

مجتبی نوروزی؛ سیده فرناز اتحاد؛ سید علی اکبر ربیع نتاج


بررسی تطبیقی انجیل سرگذشت یوسف نجار با قرآن کریم

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 146-174

10.22081/jqss.2022.63441.1174

محسن دیمه کار گراب؛ سیده فرناز اتحاد