بررسی مسئله الگوی حجت برای ساخت سبک زندگی اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

مسئله سبک زندگی ابهامات متعددی دارد؛ از جمله اینکه بهترین روش شکل‌‌گیری سبک زندگی چیست و انسان برای رسیدن به اهداف آفرینش خود نیازمند چه نوع سبک زندگی است.
آیا شکل‌‌گیری تدریجی و تجربی سبک زندگی براساس افکار و تمایلات بشری بهترین روش است
یا شکل‌‌گیری زندگی براساس باورهای الهی و الگوگیری از حجت‌‌های خدا؟ تفکر اسلامی روش
دوم را تجویز می‌‌کند. پژوهش حاضر نشان می‌‌دهد اگر نمونه‌‌های عملی از سبک زندگی معصومان پیش‌روی انسان قرار داشته باشد، انسان می‌‌تواند به آنها اعتماد کند و اضطراب صحیح‌نبودن
سبک زندگی و عدم تطبیق آن بر عقاید و اندیشه‌‌های الهی را نداشته باشد. همچنین در پی نشان‌دادن وجود الگوهای حجت در سبک زندگی، معرفی آنها و دلایل حجیت سبک زندگی آنان است. این پژوهش توصیفی - تحلیلی نوآورانه، با استفاده از منابع کتابخانه‌‌ای داده‌‌های مورد نیاز را جمع‌‌آوری کرده است.

کلیدواژه‌ها


* قرآن کریم
1. آصفی، محمدمهدی. (1394). فی رحاب القرآن (ج6). قم: بوستان کتاب.
2. اباذری، یوسف؛ چاووشیان، حسن. (1381). از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی، رویکردهای نوین در تحلیل جامعه‌شناختی هویت اجتماعی. نامه علوم اجتماعی، 10(20)، صص 3-27.
3. ابن أبی الحدید، عبدالحمید. (1961م). شرح نهج البلاغه (ج11). بیروت: دار إحیاء الکتب العربیه.
4. ابن حنبل، احمد. (بی‌‌تا). المسند (ج6). بیروت: دارصادر.
5. ابن‌‌منظور، محمد بن مکرم. (1405ق). لسان العرب (ج13-14). قم: نشر أدب الحوزة.
6. الأحسائی، ابن ‌‌ابی جمهور. (1403ق). عوالی اللئالی (ج2). قم: سید الشهداء.
7. الإیجی، عضدالدین. (1417ق). المواقف (محقق: عبد الرحمن عمیرة، ج3). بیروت: دار الجیل.
8. بحرانی، ابن ‌‌میثم. (1377). شرح مئه کلمه لامیر المؤمنین(ع). قم: دفتر انتشارات اسلامی.
9. جوهری، اسماعیل بن حماد. (1407ق). الصحاح‌ تاج اللغة و صحاح العربیة (ج6). بیروت: دار العلم للملایین.
10. حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله. (بی‌‌تا). المستدرک على الصحیحین (ج2). بیروت: دارالمعرفة.
11. حرعاملی، محمد. (1414ق). وسائل الشیعة (ج24 و27). قم: مؤسسة آل‌البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
12. حسکانی، عبید الله بن عبد الله. (1411ق). شواهد التنزیل لقواعد التفضیل (ج2). تهران: وزارت ارشاد.
13. دهخدا، علی‌‌اکبر. (1377). لغت‌‌نامه (ج3). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
14. فخرالدین رازى، ابوعبدالله محمد بن عمر. (1407ق). المطالب العالیة من العلم الإلهی (ج1).‏ بیروت‏: دار الکتاب العربی‏.
15. فخرالدین رازى، ابوعبدالله محمد بن عمر.(1420ق). مفاتیح الغیب (ج10). بیروت: دار احیاء التراث العربى‏.
16. راغب اصفهانی، حسین. (1412ق). المفردات فی غریب القرآن. قم: نشرادب حوزه.
17. سند، شیخ محمد. (1427ق). الإمامة الإلهیة (تقریر بحث سیدبحرالعلوم) (ج2 و3). قم: منشورات الإجتهاد.
18. صدوق، محمد بن على‏. (1395ق). کمال‌الدین و تمام النعمة. تهران: مکتبه العلمیه الاسلامیه‏.
19. طباطبائی، سیدمحمدحسین. (1417ق). المیزان فى تفسیر القرآن‏ (ج4، 9، 12 و16). قم: مؤسسة النشر الإسلامی.
20. طبرانی، سلیمان بن احمد. (بی‌‌تا). المعجم الکبیر (ج5). بیروت: دار إحیاء التراث العرب.
21. طبرسی، حسن بن فضل. (1412ق). مکارم الاخلاق. قم: منشورات شریف رضی.
22. طبرسى، فضل بن حسن. (1372). مجمع البیان فى تفسیر القرآن (ج3 و10). تهران: انتشارات ناصرخسرو.
23. طبری، محمد بن جریر. (1415ق). جامع البیان (ج22). بیروت: دارالفکر للطباعة والنشر والتوزیع.
24. طوسی، محمد بن حسن. (1387). المبسوط (محقق: سیدمحمدتقی کشفی، ج4). تهران: المکتبة المرتضویة.
25. طوسی، محمد بن حسن. (1409ق). التبیان (ج3 و10). قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
26. طوسی، محمد بن حسن. (1414ق). الامالی. قم: دارالثقافه للطباعه و النشر و التوزیع.
27. عبده، محمد. (1412ق). نهج البلاغه (شرح محمد عبده) (ج3). قم: دار الذخائر.
28. فیض کاشانی، مولی محسن. (1416ق). تفسیر الصافی (ج1). قم: مؤسسة الهادی.
29. کاویانی، محمد. (1391). سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
30. کلینی، محمد بن یعقوب. (1363). الکافی (ج1و4). تهران: دار الکتب الاسلامیه.
31. مجلسی، محمدباقر. (1403ق). بحارالانوار (ج27). بیروت: دارإحیاء التراث العربی.
32. مطهری، مرتضی. (1385). مجموعه آثار. تهران: صدرا.
33. مظفر، محمدرضا. (1387). عقاید الامامیه. قم: انتشارات انصاریان‏.
34. مقریزی، تقی الدین احمدبن علی. (1420ق). امتاع الاسماع بما للنبی من الاحوال و الاموال و الحفدة و المتاع (ج5). بیروت: دار الکتب العلمیة.
35. مهدوی‌کنی، محمدسعید. (1387). مفهوم سبک زندگی و گستره آن در علوم اجتماعی. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 1(1)، صص 199-230.
36. نوری، صبا. (1388). معرفی کتاب فرهنگ و زندگی روزمره. کتاب ماه علوم اجتماعی، (16)، صص 72-78.
37. نووی، محی الدین بن شرف. (بی‌‌تا). المجموع فی شرح المهذب (ج6). بیروت: دارالفکر.
38. هیثمی، علی بن أبی بکر. (1408ق). مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (ج9). بیروت: دارالکتب العلمیة.
39. ب‍ی‍رو، آل‍ن‌. (1375). ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی (مت‍رج‍م:‌ ب‍اق‍ر س‍اروخ‍ان‍ی). تهران: کیهان.