تحلیل "تصریف معنا" در قرآن کریم؛ مطالعه موردی تصریف کلمات

دوره 5، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 7-39

10.22081/jqss.2023.63321.1172

مجتبی انصاری مقدم؛ احمد زارع زردینی (نویسنده مسئول)؛ علی محمد میرجلیلی


مرجعیت علمی قرآن از نگاه علامه طباطبایی

دوره 1، شماره 1، مهر 1398، صفحه 8-37

10.22081/jqss.2019.68217

محمد فاکر میبدی؛ محمدحسین رفیعی


بررسی و نقد شیوه‌ها و روش‌های تفسیری عبدالکریم خطیب در «التفسیر القرآنی للقرآن»

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 33-59

10.22081/jqss.2022.64652.1215

حمید رضا فهیمی تبار؛ فهیمه غلامی نژاد؛ خدیجه زینی وند نژاد


روش شناسی تفسیری روایات ابن مسعود در تفسیر ابن کثیر

دوره 5، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 36-70

10.22081/jqss.2024.65607.1243

حمید رضا فهیمی تبار؛ خدیجه زینی وندنژاد؛ محدثه همتیان نجف آبادی


آموزه‌های قرآنی مدیریت مقاومت

دوره 1، شماره 2، دی 1398، صفحه 38-63

10.22081/jqss.2019.68392

سیدعباس قدیمی‌نژاد


چالش‌های سیاسی مقاومت اسلامی در عرصه خارجی و راه حل های قرآنی مقابله با آن

دوره 5، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 40-68

10.22081/jqss.2023.67377.1264

مرتضی غرصبان (نویسنده مسئول)؛ محمدحسن مهدی پور


ارزیابی مبانی سبک تفسیر موضوعی تنزیلی

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 49-76

10.22081/jqss.2022.64057.1194

محسن قمرزاده؛ نسیم تیموری


واکاوی جریان‌شناسی و رویکرد قرآنیان شبه‌قاره هند

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 60-94

10.22081/jqss.2022.63300.1171

باب اله محمدی؛ محمد تقیمحمد تقی دیاری بیدگلی


تحلیل و نقد دیدگاه آیت‌الله معرفت از فترت وحی قرآن

دوره 1، شماره 2، دی 1398، صفحه 64-84

10.22081/jqss.2019.68398

عبدالمجید طالب‌تاش؛ عیسی عیسی‌زاده


منهج تفسیری آیت‌الله معرفت

دوره 1، شماره 2، دی 1398، صفحه 85-114

10.22081/jqss.2019.68399

علی مدبّر (اسلامی)