دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی و نقد مبحث تحریف قرآن از دیدگاه پطروشفسکی در کتاب "اسلام در ایران"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22081/jqss.2024.68301.1281

سید محسن موسوی؛ سیده فرناز اتحاد


تجسم فرشتگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22081/jqss.2024.60069.1101

محمد حسین واثقی راد


بینش توحیدی و کارکردهای آن در تفسیر با تکیه بر آرای تفسیری آیه الله علوی سبزواری رحمه الله علیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22081/jqss.2024.65652.1248

جواد سلمان زاده


کاوشی در تأیید یا مذمت اشتغال زنان از دیدگاه قرآن و روایات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22081/jqss.2024.66269.1255

سیداصغر حسینی خان به بن


بررسی مؤلفه های نشانه ای نوح در روایت گفتمان قرآن کریم و کتاب مقدس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22081/jqss.2024.68337.1283

قاسم محسنی مری؛ بهرام جمشیدی


علمیت آموزه های دینی در اثبات چشم زخم و دفع آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22081/jqss.2024.66665.1271

نسرین انصاریان