کلیدواژه‌ها = مطالعات سبک‌‌شناختی قرآن
پیوستگی شبکه‌‌ای سوره فتح با سوره‌های هم‌گروه (نوح، قدر و کوثر(

دوره 5، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 151-185

10.22081/jqss.2024.66089.1252

صدیقه جنتی فیروزابادی؛ احمد زارع زردینی؛ کمال صحرایی اردکانی