کلیدواژه‌ها = مترادفات
تحلیل "تصریف معنا" در قرآن کریم؛ مطالعه موردی تصریف کلمات

دوره 5، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 7-39

10.22081/jqss.2023.63321.1172

مجتبی انصاری مقدم؛ احمد زارع زردینی (نویسنده مسئول)؛ علی محمد میرجلیلی