نویسنده = مریم مظاهری
تحریف‌ناپذیری قرآن از دیدگاه استاد مطهری

دوره 5، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 100-124

10.22081/jqss.2023.65213.1234

مجتبی نوروزی؛ مریم مظاهری