تحریف‌ناپذیری قرآن از دیدگاه استاد مطهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، مشهد، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده علوم قرآنی مشهد

چکیده

شبهه تحریف قرآن که متأسفانه از سوی برخی دوستان ناآگاه و دشمنان آگاه مطرح شده است، امروزه یکی از چالش‌های فرارو در عرصه قرآن‌پژوهی به‌شمار می‌آید. کتاب‌ها و پژوهش‌های بسیاری در این خصوص در یکی دو سده واپسین نوشته شده که نشان از اهتمام عالمان شیعهدرباره دفاع از ساحت قرآن دارد. شهید مرتضی مطهری از قرآن‌پژوهان معاصر در نوشته‌های خود نگاهی ژرف‌کاوانه به قرآن وآیات الهی داشته و تمام همت خود را در تبیین مفاهیم و معارف قرآن به‌کار برده و با ادله محکم ساحت قرآن کریم را از شبهه تحریف قرآن مبرا می‌داند. ایشان گرچه تألیف مستقلی در این زمینه ندارد، اما در آثار گوناگون خود به تبیین مسئله تحریف قرآن پرداخته است. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که دیدگاه شهید مطهری درباره تحریف قرآن چیست؟ نتایج پژوهش حاکی از آن است که شهید مطهری در کتاب‌های گوناگون خود شبهه تحریف قرآن را با استناد به ادله مختلف مانند: آیات قرآن، دلیل عقلی، دلیل تاریخی، اعجاز، تواتر قرآن، جامعیت و جاودانگی قرآن و خاتمیت رد می‌کند.

کلیدواژه‌ها


 1. * قرآن کریم

  1. ابن درید، محمد بن حسن. (1987م). جمهرة اللغة (ج1، به کوشش: رمزى بعلبکى). بیروت: دارالعلم للملایین.
  2. ابن‌منظور، محمد بن مکرم. (1408ق). لسان العرب (به کوشش: على شیرى، ج4). بیروت: دار احیاء التراث العربى.
  3. احمدی، محمدحسن. (1388). غالیان و اندیشه تحریف قرآن. علوم حدیث، ش52، صص ۱۹۷-۲۰۹.
  4. ازهری، ابومنصور. (2001م). تهذیب اللغة (ج5). بیروت: دار احیاء التراث العربی.
  5. امام خمینی، سیدروح الله. (1389). صحیفه امام:‏‏ مجموعه آثار امام خمینی&. تهران: ‏‏مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی&.
  6. جمعی از پژوهشگران. (1397). دایره المعارف قرآن (ج6). قم: پژوهشکده مرکز فرهنگ و معارف قرآن.
  7. جوهرى، اسماعیل ‌بن ‌حماد. (۱۳۷۶). الصحاح، (محقق و مصحح: عطار، احمد عبد الغفور، ج4). بیروت: دارالعلم للملایین‏‏.
  8. خمینی، روح الله. (1379). صحیفه نور (ج12 و 16). تهران: طبع و نشر.
  9. خوئی، ابوالقاسم. (1376). البیان فی تفسیر القرآن. تهران: دارالثقلین.
  10. راغب اصفهانی، حسین. (1412ق). المفردات فی غریب القرآن‏ (به کوشش: صفوان داوودى). دمشق: دارالقلم.
  11. زبیدى، مرتضی. (1414ق). تاج العروس (به کوشش: على شیرى، ج12). بیروت: دارالفکر.
  12. شفیعی دارابی، حسین. (1360). یادوراه استاد مرتضی مطهری. قم: چاپخانه مهر.
  13. فیض کاشانی، ملامحسن. (1415ق). تفسیر الصافی (ج1). تهران: مکتبه الصدر.
  14. قاسم‌پور، حسن. (1383). مطهری و قرآن‌پژوهی. پیام جاویدان، ش2، صص70-82.
  15. کلینی، محمد بن یعقوب. (1407ق). الکافی (ج1 و2، محقق ومصحح و تعلیق: علی‌أکبر الغفاری). تهران: دارالکتب الإسلامیه.
  16. مجلسی، محمدباقر. (1403ق). بحار الأنوار (ج89). بیروت: داراحیاء التراث العربی.
  17. مطهری، مرتضی. (1371). حماسه حسینی (ج1). تهران: انتشارات صدرا،.
  18. مطهری، مرتضی. (1395). مجموعه آثار (ج1، 2، 3، 4، 15، 17، 21، 22 و 27). تهران: انتشارات صدرا.
  19. مطهری، مرتضی. (1389). آشنایی با قرآن (ج1). تهران: صدرا.
  20. معرفت، محمد‌هادی. (۱۳۹۲). تحریف‌ناپذیری قرآن (مترجم: نصیری). تهران: سمت.
  21. معرفت، محمد‌هادی. (1413ق). صیانة القرآن من التحریف. قم: نشر اسلامى.
  22. نجارزادگان، فتح‌الله. (۱۳۸۴). تحریف‌ناپذیری قرآن. تهران: نشر مشعر.

   

   

  References

  * The Holy Quran

  1. A group of researchers. (1397 AP). Encyclopedia of the Qur'an (Vol. 6). Qom: Research Center for Quran Culture and Education Center. [In Persian]
  2. Ahmadi, M. H. (1388 AP). Ghalian and the idea of distorting the Qur'an. Hadith Sciences, 52, pp. 197-209. [In Persian]
  3. Azhari, A. (2001). Tahzib al-Lugha (Vol. 5). Beirut: Dar Ihya al-Torath al-Arabi.
  4. Feiz Kashani, M. H. (1415 AH). Tafsir Al-Safi (Vol. 1). Tehran: Maktaba al-Sadr. [In Arabic]
  5. Ibn Duraid, M. (1987). Jamharah Al-Lugha (Vol. 1, Ramzi Baalbaki, Ed.). Beirut: Dar al-Ilm Le al-Mala’een.
  6. Ibn Manzoor, M. (1408 AH). Lisan al-Arab (A, Shiri, Ed., Vol. 4). Beirut: Dar Ihya al-Torath al-Arabi. [In Arabic]
  7. Imam Khomeini, S. R. (1389 AP). Imam Khomeini's book: collection of works of Imam Khomeini. Tehran: Imam Khomeini Editing and Publishing Institute. [In Persian]
  8. Johari, I. (1376 AP). Al-Sahah, (A, Attar, Ed., vol. 4). Beirut: Dar al-Ilm Le al-Mala’een. [In Persian]
  9. Khoei, A. (1376 AP). Al Bayan fi Tafsir al-Qur'an. Tehran: Dar al-Saqlain. [In Persian]
  10. Khomeini, R. (1379 AP). Sahifeh Noor (Vols. 12 & 16). Tehran: Tab’e and Nashr. [In Persian]
  11. Koleyni, M. (1407 AH). Al-Kafi (Vol. 1 & 2, A. A, Ghafari, Ed.). Tehran: Dar al-Kotob al-Islamiyeh. [In Arabic]
  12. Majlesi, M. B. (1403 AH). Bihar al-Anwar (Vol. 89). Beirut: Dar Ihya al-Torath al-Arabi. [In Arabic]
  13. Marefat, M. H. (1392 AP). The integrity of the Qur'an (Nasiri, Trans.). Tehran: Samt. [In Persian]
  14. Marefat, M. H. (1413 AH). Sianat al-Qur’an min al-Tahrif. Qom: Islamic Publications. [In Arabic]
  15. Motahari, M. (1371 AP). Imam Hosseini Epic (Vol. 1). Tehran: Sadra Publications. [In Persian]
  16. Motahari, M. (1389 AP). Getting to know the Qur'an (Vol. 1). Tehran: Sadra. [In Persian]
  17. Motahari, M. (1395 AP). Collection of works (Vol. 1, 2, 3, 4, 15, 17, 21, 22 & 27). Tehran: Sadra Publications. [In Persian]
  18. Najarzadegan, F. (1384 AP). The integrity of the Qur'an. Tehran: Mash’ar Publications. [In Persian]
  19. Qasempour, H. (1383 AP). Motahari and Quran study. Payam Javidan, 2, pp. 70-82. [In Persian]
  20. Ragheb Esfahani, H. (1412 AH). Al-Mufardat fi Gharib al-Qur'an (S, Davoudi). Damascus: Dar al-Qalam. [In Arabic]
  21. Shafiei Darabi, H. (1360 AP). Memoir of Professor Morteza Motahari. Qom: Mehr Publications. [In Persian]
  22. Zobeydi, M. (1414 AH). Taj al-Arus (A, Shiri, Ed., Vol. 12). Beirut: Dar al-Fekr. [In Arabic]