کلیدواژه‌ها = الیور لیمن
امامت در قرآن (نقد و بررسی مدخل "امامت" در دایرةالمعارف قرآنی الیور لیمن)

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 95-123

10.22081/jqss.2022.65068.1225

مجتبی نوروزی؛ سیده فرناز اتحاد؛ سید علی اکبر ربیع نتاج