نویسنده = باب اله محمدی
واکاوی جریان‌شناسی و رویکرد قرآنیان شبه‌قاره هند

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 60-94

10.22081/jqss.2022.63300.1171

باب اله محمدی؛ محمد تقیمحمد تقی دیاری بیدگلی