نویسنده = سید مهدی میرهادی
تعداد مقالات: 1
1. مبانی فلسفی کاربرد خیال (تمثیل) در قرآن

دوره 3، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 7-25

10.22081/jqss.2021.61920.1138

سید مهدی میرهادی