نویسنده = میردامادی، سیدمجتبی
چرایی منع از استغفار برای مشرکان، کفار و منافقان در قرآن کریم

دوره 3، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 141-166

10.22081/jqss.2021.60286.1106

ندا هراتی اردستانی؛ سیدمجتبی میردامادی