اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

نجف لک زایی

رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

n.lakzaeeisca.ac.ir

سردبیر

محمد صادق یوسفی مقدم

فقه و اصول، فقه قرائت، فقه القرآن، تفسیر موضوعی دانشیار ـ رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

m.yousefimoqaddamisca.ac.ir
09126513809

اعضای هیات تحریریه

غلامحسین اعرابی

تفسیر، علوم قرآن و حدیث دانشیار ـ عضو هیئت علمی دانشگاه قم

golamhosein.arabigmail.com
09123530075

سیدعبدالرسول حسینی‌زاده

تفسیر و علوم قرآن دانشیار ـ عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی

hosseiny43yahoo.com
09127467769

محمد تقی دیاری بیدگلی

علوم قرآن و حدیث استاد ـ عضو هیئت علمی دانشگاه قم

mt_diariyahoo.com
09121513704

سیدجعفر صادقی فدکی

علوم قرآنی، حدیث و فقه استادیار ـ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

j.sadeqiisca.ac.ir
09127509880

محمد فاکر میبدی

فقه و اصول و تفسیر و علوم قرآنی استاد ـ عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی فقه امام خمینی

m_fakermiu.ac.ir
09121519337

محمدعلی مبینی

رشته کلام گرایش فلسفه دین و مسائل جدید کلامی دانشیار ـ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

ma.mobiniisca.ac.ir
09125522176

محمدعلی محمدی

فقه و اصول و تفسیر و کلام استادیار ـ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

m.mohammadiisca.ac.ir
09122536617

فرج الله میرعرب

علوم قرآنی دانشیار ـ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

mirarabisca.ac.ir
09127480743

دبیر تحریریه

سیدعلی هاشمی نشلجی

علوم قرآنی گروه علوم قرآنی، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

hashemi.ali4gmail.com
09125512281

کارشناس نشریه

قاسم جعفرزاده

کارشناس نشریه

m.banihasan999jmail.com
02531156910

ویراستار انگلیسی

محمدرضا عموحسینی

واحد ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

mramouhosseini.ir
mra13767gmail.com