کلیدواژه‌ها = رویه موضوعی تنزیلی
ارزیابی مبانی سبک تفسیر موضوعی تنزیلی

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 49-76

10.22081/jqss.2022.64057.1194

محسن قمرزاده؛ نسیم تیموری