نویسنده = رحیمی نزاد قره آغاج، نادره
تعداد مقالات: 1
1. فرجام مقاومت یا سازش با دشمن از منظر قرآن کریم

دوره 3، شماره 1، بهار 1400، صفحه 91-111

10.22081/jqss.2021.58771.1113

نادره رحیمی نزاد قره آغاج؛ ریحانه حقانی