نویسنده = جانجانی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی مقاومت

دوره 2، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 175-203

10.22081/jqss.2021.57461.1051

مهدیس حمزه ای؛ زهرا جانجانی؛ پردیس حمزه ای