نویسنده = بهمنی، سعید
قرآن خاستگاه عزت و مقاومت

دوره 2، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 64-89

10.22081/jqss.2020.68906

سعید بهمنی