نویسنده = محسن دیمه کار گراب
بررسی تطبیقی انجیل سرگذشت یوسف نجار با قرآن کریم

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 146-174

10.22081/jqss.2022.63441.1174

محسن دیمه کار گراب؛ سیده فرناز اتحاد